Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular


 • Telif ödemek yasal bir zorunluluk mudur?
  • Radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanan bir eserin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının, bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletimini sağlayan işletmeler; girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahaller, müzik eserlerinin kulanım veya iletimini sağlaması nedeniyle (örneğin; Radyo, Televizyon, MP3, CD, DVD, İnternet’ten dinleme vb. araçlarla) meslek birliklerinden izin almak ve sözleşmelerde yazılı malî hakkı yasal zorunluluk nedeniyle ödemek zorundadır.

   Yine üyenin müzik eserleri üzerinde bulunan eser veya hak sahipliğinden doğan çoğaltma, kiralama ve kamuya ödünç verme ile izin verme ve yasaklama hakları da MESAM’a ait olup, bu hakların kullanımı için MESAM’dan yazılı izin alınarak mali hak bedellerinin ödenmesi gerekmektedir.

 • Telif Ödemeyen işletmeler için cezai hükümler nedir?
  • Müzik eserlerinin yasal platformda kullanılabilmesi için, Birliğimiz ile lisans sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde gerçekleşen müzik kullanımı, mali haklara tecavüz teşkil edecektir.

   Bu halde,  “Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur” şeklinde düzenlenen Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ nun 71’ inci maddesi uyarınca cezai işlemler başlatılmaktadır. Ayrıca, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ nun 68’ inci maddesi uyarınca da dava açılmakta ve işletme ile zamanında imzalanması gereken sözleşme  bedelinin 3 katı talep edilmektedir.

   Dolayısıyla, meslek birliğimizden yazılı izin almadan ve mali hak bedellerini ödemeden müzik yayını yapan işletmelerin yetkili kişileri, hem bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezası ödemekle, hem de MESAM ile sözleşme yapmış olsalardı ödeyecekleri bedelin 3 katını ödeme riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.
    

 • Tarife nedir?
  • Bakanlık sınıflandırma yönetmeliğince Genel Lisanslama ( mağaza, restoran, otel, AVM, eğlence merkezleri) Radyo/TV, Konser ve Etkinlikler ve Dijital mecralara yönelik, müzik eseri kullanan işletmelerin ödemekle yükümlü oldukları lisans bedelidir.

 • Tarifeler neye göre belirlenir?
  • Tarifeler her müzik kullanıcısının mecrasına göre farklılık gösterir. Restoran, kafe, bar, mağaza, AVM gibi işletmeler m2 bilgisi üzerinden, mekânın niteliği, kullanılan müziğin ana unsur olup olmaması yani müzik kullanımının ticari faaliyete katkısı gibi ölçütler üzerinden, Radyo/TV gibi yayın kuruluşları ise yayının sağlandığı il, ilçe, nüfus bilgisi, yayın türü (ulusal, kablo, uydu, bölgesel, yerel) ve kullanılan müzik oranına bağlı yayın içeriğine (genel, müzik, tematik) göre yıllık mali hak bedeli üzerinden değerlendirilir. İnteraktif mecralar ise müzik eserlerinin dinleme, indirme, listeleme ve çeşitli abonelik servisleri kapsamında değerlendirilerek lisanslama işlemi gerçekleştirilir.

 • Konser ve etkinlikler ile ilgili telif ödemesi nasıl yapılır?
  • Organizatörlerin düzenlediği ve eser/hasılat bildirimlerini gerçekleştirdiği etkinlikler MESAM tarafından düzenlenen mali hak bedeli çalışma tablosu üzerinden, ücretli organizasyonlar ise brüt hâsılattan %18 KDV ve %10 Rüsum (eğlence vergisi) düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden meslek birliği koruma oranı ve ilgili yılın tarifesine göre lisanslanır.

 • Tarifelerde indirim uygulaması var mıdır?
  • İşletmenin bulunduğu coğrafi bölge ve nüfus yapısına bağlı olarak, büyükşehir, coğrafi ve nüfus indirimi uygulanmaktadır. Ayrıca aynı kişi ve kuruluşa ait olan restoran, kafe, bar, mağazalar sayısı 10, otel ve AVM’ sayısı 3’den fazla ise %10 zincir indirimi de uygulanmaktadır. Bunun dışında bir yıl içinde altı aydan az süreyle çalışan umuma açık mahallere ilgili tarifeler üzerinden %50 indirim uygulanmaktadır.

 • İndirim uygulanmayan durumlar söz konusu mudur?
  • A Sınıfı içinde bulunan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm merkezi ve alanı olarak ilan edilen bölgelere bölge, nüfus ve diğer il indirimleri uygulanmaz. Ayrıca çatı kuruluşlar ile yapılan sözleşmeler kapsamında çatı kuruluş üyesi kullanıcılara, ana sözleşme koşulları haricinde indirim (büyükşehir, coğrafi, nüfus, zincir vs.) uygulanmamaktadır.