Aydınlatma Metni


Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (“MESAM”) olarak kanunen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanan kişisel verilerinizin (“Kişisel Veriler”) güven altına alınması için elimizden geleni yapmaktayız. Bu bilinçle MESAM olarak; üyelerimiz ve websitemizi (“Site”) ziyaret eden kişiler de dahil olmak üzere MESAM ile ilişkili tüm şahıslara (“Veri Sahibi/Sahipleri”) ait her türlü Kişisel Veriler’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak kullanılması, toplanması, aktarılması, işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta ve uygulamaktayız. MESAM  olarak taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve KVKK’dan doğan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Kişisel Veriler’inizi aşağıda izah edildiği surette ve KVKK’da düzenlenen sınırlar çerçevesinde toplamakta, kullanmakta, işlemekte, aktarmakta ve muhafaza etmekteyiz.

1. Kişisel Veriler’in Toplanması ve İşlenmesi

MESAM olarak bizler; siz değerli Veri Sahipleri’ne karşı, KVKK başta olmak üzere, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Fikir Ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Tüzüğü, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan amaç ve yasal yükümlülüklerimizi en iyi şekilde ve tam olarak yerine getirebilmeyi sağlayabilmek için Kişisel Veriler’inizi (ad, soyad, kimlik bilgileri, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, IP adresi, sosyal medya hesapları, eğitim durumunuz, yaşadığınız bölge vb.)  anılan yasalara uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz.
Söz konusu kişisel veriler; MESAM  tarafından verilen hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, temsilcilikler, çağrı merkezi, internet sitesi, internet sitesi çerezleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
 

Çerezlerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen Site’mizde bulunan “Çerez Politikası”metnini inceleyiniz.

2. Kişisel Veriler’in İşlenme Nedenleri ve Hukuki Dayanaklar

Bugüne kadar olduğu gibi ve bundan sonra da MESAM’daki mevcut Kişisel Veriler’iniz;

• Açık rızanıza veya MESAM’ın  dayandığı mevzuatta öngörülen işleme talimatlarına,
• MESAM ile imzalamış olduğunuz yetki belgesi çerçevesinde yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine ve/veya Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin gerekli olmasına,
• MESAM’a  ait bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına,
• Veri Sahibi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına,
• “Veri Sorumlusu” olarak MESAM’ın  hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesine ve
• Tarafınızca alenileştirmenize istinaden, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek ve işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirlerine başvurularak işlenecektir. Yine aynı amaçlar doğrultusunda söz konusu Kişisel Veriler; yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren ve MESAM ile iş ortaklığı, organik ve/veya sözleşmesel bağı olan (akredite kuruluşları dahil) kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK’nın 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Veriler’iniz; sitemizi ziyaret ettiğinizden itibaren ve/veya MESAM’a üyeliğiniz süresince ve kanununen imkan olduğu sürece işlenecektir.

3. Veri Sahibi’nin KVKK’dan Doğan Hakları

Değerli üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan MESAM’a  başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler. Buna göre değerli  Veri Sahipleri;

a) Kendisine ait Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenen Kişisel Veriler’i varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
e) Kişisel Veriler’in işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme, 
f) İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
g) KVKK’ya aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Veri Sahipleri, yukarıda belirtilen  taleplerle ilgili başvurularını;

a) Yazılı olarak MESAM  veya;
b) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından MESAM’a daha önce bildirilen ve MESAM’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine yapabileceklerdir. Bu yollar haricinde yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır.
Buna göre siz değerli üyemiz veya ziyaretçimizden MESAM’a gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren ve Türkçe yazılmış başvurularınıza, en kısa sürede ve herhalükarda en geç 30 (otuz) gün içerisinde MESAM’da kayıtlı bulunan en son adresiniz e-posta ve/veya fiziksel mektup yolu ile cevap verilecektir.  İlgili cevabın hazırlanması kapsamında yapılan işlemlerin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde, ilgili maliyet tarafınızdan talep edilecektir.

Yukarıda belirtilen taleplerle ilgili başvuruların içeriğinde, aşağıdaki bilgilerin bulunması KVKK gereği zorunlu olup, bu bilgilerde herhangi bir eksiklik olması halinde başvurunuz işleme alınamayacaktır. Buna göre başvurularda, talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;
a. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar için TC Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
d. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
e. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar üzerine  başvurulara ilişkin bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılabilecektir. 
Değerli Veri Sahipleri; yukarıda sayılan bu taleplerini iletmek amacıyla, mesam@mesam.org.tr mail adresini  veya Sıracevizler Cd. Esen Sokak No:6 Saruhan Plaza K:6 Bomonti Şişli - İSTANBUL adresini kullanmak suretiyle yazılı başvuru yaparak MESAM’la her zaman iletişime geçebilirler.