Mevzuat

MESAM Tüzüğü


MESAM Tüzüğünü PDF formatında görüntülemek için tıklayınız...

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Birliğin Adı, Merkezi ve Faaliyet Alanı

Madde 1- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 2936 sayılı Kanun’la değişik 42 nci maddesi ve Bakanlar Kurulunun 28.03.1986 tarih ve 86/10534 sayılı Kararı ile 28.04.1986 tarihli ve 19091 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Meslek Birlikleri ve Federasyonu Hakkında Tüzük” hükümlerine göre, merkezi İstanbul’da olmak üzere Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği adı altında bir meslek birliği kurulmuştur

Bu MESLEK BİRLİĞİ, “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük”ün 7 inci maddesi uyarınca müzik eseri sahipleri alanında faaliyet gösterir.

Tanımlar

Madde 2- Bu Tüzük’te: 

a) BAKANLIK : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,

b) KANUN : 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

c) TÜZÜK : Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük,

d) FEDERASYON : KANUN ve TÜZÜK hükümlerine göre kurulan fikir ve Sanat Eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri birlikleri üst kuruluşları,

e) MESLEK BİRLİĞİ (BİRLİK) : Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM),

f) ESER SAHİBİ : Eseri meydana getiren kişi,

g) MALİ HAKLARI KULLANMA YETKİSİNİ HAİZ KİŞİ : ESER SAHİBİ ile KANUN’un 48 inci maddesi çerçevesinde malî hakları kullanma yetkilerini 

devralmış gerçek veya tüzel kişiler, anlamında kullanılmıştır.

Birliğin Amacı

Madde 3-   BİRLİK’in amacı: müzik eseri sahiplerinin ve malî hakları kullanma yetkisini haiz gerçek veya tüzel kişilerin , 5846 sayılı Kanun ile tanınan ve yetki belgesi ile devrettiği hakların idaresi ve takibini, telif ve tazminat bedellerinin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

Birliğin Kurulması

Madde 4- 5846 sayılı Kanunun 2936 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulunun 28.03.1986 tarih ve 86/10534 sayılı Kararı ile 28.04.1986 tarihli ve 19091 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Meslek Birlikleri ve Federasyonu Hakkında Tüzük”ün 8 inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek 11.08.1986 tarihinde BAKANLIK’ a başvuruda bulunan BİRLİK, 08.12.1986 tarihinden bu yana TÜRKİYE MUSİKİ ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ adıyla faaliyetine devam etmektedir. 

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)’ nin, Bakanlar Kurulunun 06.08.1988 tarih ve 88/13214 sayılı kararı ile merkezi Paris’te bulunan “Eser Sahipleri ve Bestekarlar Evrensel Konfederasyonu (CISAC) üyeliği onanmıştır. 

MESAM merkezi İstanbul’dur.

Tüzel Kişilik 

Madde 5- Bu BİRLİK, 5846 sayılı Kanunun 2936 sayılı Kanunla değişik 42 nci maddesi uyarınca BAKANLIK’ ça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin 11.08.1986 tarihinde BAKANLIK’a verilmesiyle tüzel kişilik kazanmıştır.

BİRLİK, 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4630 sayılı Kanun ile mevcut 42 nci maddede yapılan değişiklik gereğince BAKANLIK’ ça hazırlanan ve 30.01.2003 tarih ve 25009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tip Statüye uygun biçimde yeniden düzenlenmiş Tüzüğünün Tip Statünün yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde BAKANLIK’ a verilmesiyle tüzel kişiliğini devam ettirir. 

Üyelerin Temsili ve Hakların Takibi

Madde 6y- BİRLİK; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, BİRLİK’e kayıtlı eser sahiplerinin ve malî hak sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin yetki belgesi ile münhasıran devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.

Eser sahipleri ve malî hak sahipleri, BİRLİK’e devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler.  

Eser sahiplerinin KANUN’la tanınmış hakları, ülke içinde TÜZÜK gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

Eserlerin İzlenmesi

Madde 7- BİRLİK, üyelerine ait müzik eserlerinin kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, müzik eserinin diğer eser çeşitleri ile birlikte kullanıldığı durumları da kapsar.

Birliğin Faaliyetleri

Madde 8- BİRLİK amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a)6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 113. maddesinde düzenlenen topluluk davası açmak,b)Üyelerine ait eserlerin kullanımından kaynaklanan ücretlerinin ve tazminatlarının tahsilini ve dağıtımını sağlamak

c)Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak, faaliyet alanı içinde hizmet almak ve hizmet vermek,

d)Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,

e)Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek, 

f)Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,

g)Üyelerinin eserlerinin ve her biçimdeki nüshalarının ticarî amaçla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,

h)Üyelerinin eserlerinin kullanımlarına ilişkin tarifeler hazırlamak, sözleşmeler yapmak, tarife ve sözleşmelerin uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,

i)MESLEK BİRLİĞİ’nin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler:

1. Diğer ülkelerin hak izleme kuruluşları ile yapmış bulunduğu veya yapacağı anlaşmalar gereğince yabancı eser sahiplerinin veya malî hak sahiplerinin haklarını Türkiye içinde takip etmek ve kendi üyelerinin haklarının yurt dışında takip edilmesini sağlamak.

2. Ülkemizde telif bilincinin yerleştirilmesi, BİRLİK’in kamuoyuna tanıtılması, üyeler arasında birlik ve bütünlüğün sağlanması, BİRLİK’e ek gelir sağlanması, BİRLİK’in sağlık ve emeklilik fonuna kaynak sağlanması, yurt dışındaki birlikler ile ilişkilerin geliştirilmesi ve BİRLİK’e yararlı olacak her türlü amaca yönelik olmak üzere; yurt içinde ve/veya yurt dışında yerli ve/veya yabancı müzisyenlerin yer alacağı ücretli yada ücretsiz konserler, dinletiler, müzik festivalleri, kokteyller, her türlü sahne ve gösteri sanatları, tanıtımlar ve benzeri organizasyonları gerçekleştirmek, düzenlemek, duyurmak, yaymak ve bu amaçla her türlü reklâm ve tanıtımı gerçekleştirmek, 

İKİNCİ BÖLÜM

Birlik Üyeliği

Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri

Madde 9- BİRLİK Tüzüğünde öngörülen nitelikleri taşıyan herkes BİRLİK’e üye olabilir. Üyeler, TÜZÜK’ün 10.maddesinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse BİRLİK’e üye olmaya veya BİRLİK’te üye kalmaya zorlanamaz. Tüzelkişilerin üye olabilmeleri Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Bu BİRLİK’e üye olanlar, TÜZÜK gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Eser sahipleri, müzik eseri dışında yarattıkları eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler.

Üyeler, Genel Kurulca belirtilen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.  Ayrıca üyeler, hak sahibi oldukları eserlerini MESAM Dağıtım ve Dokümantasyon Yönergesi uyarınca bildirmekle yükümlüdür.

Üyelik Türleri 

Madde 10- BİRLİK’te, asıl üye ve yararlanan üye olmak üzere iki tür üyelik vardır.

Asıl Üye 

Madde 11- BİRLİK’e asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

a) ESER SAHİBİ gerçek kişi olmak,      

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, 

c) BİRLİK’in koyacağı ölçütlere uygun olmak, 

Yararlanan Üye 

Madde 12- Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da devren iktisap yoluyla veya doğrudan eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan kişi ve onların yetkili temsilcileri

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri. 

Yararlanan üyeler BİRLİK organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler. 

Üyelik Başvurusu ve Kabul 

Madde 13- Üyeliğe Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilenler üyeler için tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar. Asıl Üyelik kriterlerini taşımayan üyeler hakkında yararlanan üyeye ilişkin hükümler uygulanır. Üyelik statüsü değişenler ilgili deftere aktarılır.

Üyelik Uyuşmazlığı  

Madde 14a- Üye Olmayan Kişiler :Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusuna birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, müzik eseri sahipleri alanında kurulmuş olan FEDERASYON tarafından karara bağlanır. Bu alanda FEDERASYON kurulmamışsa veya MESAM tarafından FEDERASYON’ a üye olunmamışsa, uyuşmazlık BAKANLIK kararı ile çözümlenir. 

 14b- Üye Olan Kişiler : BİRLİK ile üyeleri arasındaki üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıklar BİRLİK Genel Kurulunda çözümlenir.

Üyeliğin Sona Ermesi ve İlişkilerin Tasfiyesi 

Madde 15- Üyelik; ölüm, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir. 

Üyeliği sona erenler bakımından  BİRLİK’in yükümlülükleri, üyeliğin sona erdiği takvim yılının sonuna kadar sürer. Birlik’in, üyeliğin sona ermesi tarihinden önce, üyeyi de kapsar şekilde yaptığı sözleşmeler, üyelik her ne sebeple sona ererse ersin, sözleşme sonuna kadar üyeyi bağlar. etki 

Üyelikten Çekilme

Madde 16- Üyeler, yazılı başvuru ile BİRLİK üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuruyla sona erer. 

Üyelikten Çıkarma ve İtiraz

Madde 17- Asıl ve yararlanan üyeler aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulunun önerisi ve Haysiyet Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar: 

a) Kasıtlı eylem ve söylemleriyle BİRLİK’in çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,

b) Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek, 

c) Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek, 

d) Asıl üyeler yönünden, özür bildirmeksizin ve yazılı uyarıya rağmen arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmamak.

Çıkarma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organları

Madde 18- BİRLİK’in zorunlu organları şunlardır: 

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu, 

d) Teknik-Bilim Kurulu,

e) Haysiyet Kurulu,

BİRLİK’in ihtiyaçları doğrultusunda Genel Kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir. 

Genel Kurul

Madde 19- Genel Kurul BİRLİK’in asıl üyelerinden oluşur. 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 20- Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 

a) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek, 

b) FEDERASYON’a katılma,federasyon üyeliğinden çekilme  kararı almak ve FEDERASYON genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,

c) Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak,

d) Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,

e) Kurullarca gönderilen raporları incelemek ve karara bağlamak,

f) Yönetim Kurulunun hesaplarını incelemek, yönetim kurulunu  ve denetleme kurulunu ibra etmek, 

g) Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

h) Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

i) BİRLİK Tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini karara bağlamak,

j) Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak BİRLİK payını belirlemek,

k) BİRLİK’in aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapması konularında karar vermek, 

l) Yönetim Kurulunun Genel Kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,

m) Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek,

n) Müzik eserlerinin izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri saptamak,

o) Mevzuat ve BİRLİK Tüzüğü ile verilmiş diğer görevleri yapmak.

Genel Kurula Uygulanacak Hükümler

Madde 21- TÜZÜK’ün “Genel Kurulun Toplanması” başlıklı 23 üncü, “Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması” başlıklı 24 üncü ve “Toplantı Yeter Sayısı ve Yapılış Usulü” başlıklı 25 inci maddeleri hükümleri bu BİRLİK hakkında da uygulanır.

Yönetim Kurulu

Madde 22- Yönetim Kurulu Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az beş üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asil üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Yönetim Kurulu, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 

Madde 23- Yönetim Kurulu, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Mücbir sebepler dışında mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 24- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Üyelerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvurmak,

b) Genel sekreter ile merkez,şubeler ve temsilciliklerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

c) Bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

d) BİRLİK Tüzüğünde ve Birlik mevzuatında yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak, 

e) BİRLİK’çe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek BİRLİK payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve Genel Kurula sunmak, 

 f) Bir eser üzerinde birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve Genel Kurula sunmak, 

g) Asıl üyelik ve yararlanan üyelik başvurularını karara bağlamak,

h) Merkezin,şubelerin ve temsilciliklerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve Genel Kurula sunmak, 

i) BİRLİK’in izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, eser sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,

j) Genel Kurul kararlarının ve Denetleme Kurulu raporlarının birer örneğini Kurula verilmesini izleyen üç gün içinde BAKANLIK’a göndermek,

k) Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda BAKANLIK’la işbirliği yapmak, BİRLİK’çe gerçekleştirilecek etkinlikleri BAKANLIK’a bildirmek,

l) Haysiyet Kurulu ile Teknik-Bilim Kurulu’nu gerekli gördüğü hallerde toplantıya çağırmak,

m) KANUN’un 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak BİRLİK temsilcilerini belirlemek,

n) Üyelerin haklarının tecavüze uğraması halinde, FSEK ve ilgili mevzuat uyarınca hukuki girişimlerde bulunmak,

o)BİRLİK Tüzüğü ile ilgili olarak BAKANLIK’ın yapacağı bildirim doğrultusunda değişiklik yapmak, 

ö) İhtiyaç halinde illerde veya bölgelerde temsilcilik açmaya veya kapamaya karar vermek.

p) Mevzuat ve BİRLİK Tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.

Birliğin Temsili

Madde 25- BİRLİK, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından temsil edilir.

Temsil yetkisi, gerektiğinde Yönetim Kurulu kararıyla, yine Yönetim Kurulu üyelerinden  bir veya birkaçına devredilebilir.

Hakların izlenmesinde, BİRLİK’in kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, Yönetim Kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.

Denetleme Kurulu

Madde 26- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler içinden bir başkan seçer.

Denetleme kurulunun görevleri

Madde 27- Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun hesap ve işlemlerini, BİRLİK Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre en az üç, en fazla altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler. Sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla Yönetim Kuruluna, iki yıllık raporlarla da Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulu raporlarının bir örneği de BAKANLIK’a gönderilir.

Teknik-Bilim Kurulu

Madde 28- Teknik-Bilim Kurulu Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç  üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik-Bilim Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer.

Teknik-Bilim Kurulunun Görevleri

Madde 29- Teknik-Bilim Kurulu, BİRLİK’in uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, Yönetim Kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini Yönetim Kurulu’na, bir örneğini de Denetleme Kurulu’na vermek ve BİRLİK Tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Kurul başkanınca veya Kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağrılabilir.

Haysiyet Kurulu

Madde 30- Haysiyet Kurulu Genel Kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen en az üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer.

Haysiyet Kurulunun Görevleri

Madde 31- Haysiyet Kurulu Disiplin Yönergesini uygulamakla görevlidir. BİRLİK Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile Disiplin Yönergesinde öngörülen diğer disiplin cezaları Haysiyet Kurulu tarafından verilir.

MESAM tarafından üye olunmuşsa, BİRLİK Haysiyet Kurulu kararlarına karşı yedi gün içinde FEDERASYON Haysiyet Kuruluna itiraz edilebilir.

Haysiyet Kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

Birlik Organlarına Seçilenlerin Bildirilmesi

Madde 32- BİRLİK organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgahları, seçimleri izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkan tarafından BAKANLIK’a ve Valiliğe, Valilikçe de İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir.

Merkez Müdürlüğü, Şubeler ve Temsilcilikler

Madde 33- BİRLİK mevcut merkez,şubeleri ve temsilcilikleri ile faaliyet gösterir. BİRLİK, ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararıyla yeni şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle BİRLİK merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarlar. 

Şubelerde ve temsilciliklerde çalıştırılacak personel, BİRLİK personeli statüsündedir. 

BİRLİK, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararı ile kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Hesap Dönemi

Madde 34- BİRLİK’in hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır.

Birliğin Gelirleri

Madde 35- BİRLİK gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler,

b) Mali hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek BİRLİK payları,

c) Yayın gelirleri,

d) BİRLİK’çe tahsil olunacak tazminat bedellerinden kesilecek BİRLİK payları,

e) Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,

f) Faiz, Hazine bonosu ve Devlet tahvili gelirleri,

g) Birlik yararına düzenlenecek etkinlik, festival, konser, anma, ödül gecelerinin yayın ve sponsorluk gelirlerine ilave olarak teberrulu bilet satış gelirleri vb,

h) Diğer gelirler.

Yetki Belgesi

Madde 36- Üyelerin hak sahibi oldukları eserlere ilişkin mali haklarının takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı BİRLİK tarafından yetki belgesine istinaden yapılır.

Bunun için üyeler, KANUN’un 20 nci maddesi uyarınca BAKANLIK tarafından  çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini BİRLİK’e verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin yerine getirilmesine ilişkin açık yetki verilir.

Sözleşmelerde Göz Önünde Bulundurulacak Ölçütler

Madde 37- BİRLİK, aldığı yetki belgeleri çerçevesinde müzik eserlerinin kullanımına ve tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken:

a) Eserlerin topluma yaygın bir şekilde iletiminde devamlılık sağlanması,

b) Ulusal ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, eserlerin yayınlarda kullanımı karşılığı ödenecek ücretlerin makul seviyede belirlenmesi,

c) Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,

d) Yayın kuruluşunun yayın alanı (ulusal, bölgesel, yerel) ve izleyici/dinleyici sayısı,

f) Eserlerin kullanım sıklığı,

g) Pazar oranı,

h) Kullanılan her eser başına bir ücret,

i) Sabit ücret,

j) Saniye veya dakika bazında birim ücret,

gibi ölçütleri göz önünde bulundurur.

Yukarıdaki ölçütler esas alınarak, kullanıcılar ile ilgili alan meslek birlikleri arasında yapılacak sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri gösterilir.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 38- BİRLİK ile yayın kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu aracılığıyla çözümlenmesi öngörülebilir.

Dağıtım 

Madde 39- BİRLİK tarafından  tahsil olunan ücretler BİRLİK payı düşüldükten sonra, eser kullanım listelerinin elde edilmesi ve tahakkuk ettirilmesi koşuluyla Birliğin Genel Kurul tarafından kabul edilmiş olan Dağıtım ve Dokümantasyon Yönergesi’nde belirlenen esaslar çerçevesinde hak sahiplerine ödenir. 

Kurul Üyelerine ve Görevlilere Yapılacak Ödemeler[1]

Madde 40- Yönetim, Denetleme, Teknik-Bilim ve Haysiyet Kurullarına katılan üst kurul üyelerine, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen ve merkez dışına görevli giden üyelere ayrıca şehirlerarası ulaşım bedeli ve harcırah verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

Fesih, Kendiliğinden Dağılmış Sayılma ve Tasfiye

Madde 41- Tüzüğün “Genel kurul kararıyla fesih” başlıklı 43 üncü, “Mahkeme kararıyla fesih başlıklı 44 üncü, “Kendiliğinden dağılmış sayılma” başlıklı 45 inci ve “Tasfiye” başlıklı 46 ncı madde hükümleri bu Birlik için de uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Defter ve Kayıtlar 

Madde 42- BİRLİK, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır:

a) Asıl üye defteri,

b) Yararlanan üye defteri, 

c) Yönetim Kurulu karar defteri,

d) Gelen ve giden evrak defterleri,

e) Gelir ve gider defteri,

f) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,

g) Demirbaş defteri.

BİRLİK çalışma ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına Yönetim Kurulunca karar verilebilir. 

Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.

Eserlerin Bir Örneğinin Birliğe Verilmesi

Madde 43- BİRLİK’e üye olanlar, hak sahibi oldukları eserlerin bir örneğini, BİRLİK’çe istenen formda, BİRLİK bünyesinde oluşturulacak arşiv için vermek zorundadır.

BİRLİK oluşturacağı arşiv için kendi alanında faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzelkişileri ile işbirliği yapabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

Madde 44- BİRLİK, yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller BAKANLIK’a bildirilir.

BİRLİK’in uluslararası  hak izleme kuruluşlarına üye olması ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Bakanlığın Denetimi

Madde 45- BİRLİK idari ve mali yönden BAKANLIK’ın denetimine tabidir. BİRLİK’in yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri BAKANLIK tarafından her zaman denetlenebilir. 

Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, BİRLİK yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur. 

İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Yapılan denetimin sonucu, BAKANLIK tarafından BİRLİK’e yazı ile bildirilir.

Bakanlık Gözlemcisi

Madde 46- BİRLİK’in Genel Kurul toplantılarında BAKANLIK, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.

İlgili Mevzuat 

Madde 47- Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük hükümleri uygulanır.

Yönergeler

Madde 48- Tüzükte öngörülen ve Genel Kurul tarafından kabul edilen yönergeler,Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 49- Bu Tüzük Birlik Genel Kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50- Bu Tüzük hükümlerini BİRLİK adına Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.