Üyelik & Belgeler

Üyelik Kriterleri


Asıl Üye

MESAM Tüzüğünde belirlendiği şekli ile; BİRLİK’e Asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir: 

a) ESER SAHİBİ gerçek kişi olmak, 

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,  

c) Birliğin koyacağı ölçütlere uygun olmak;

MESAM üyeliği en az bir yıl süreyle kesintisiz devam eden eser sahibi üyeler, MESAM Tüzüğü’nün 11.maddesindeki koşulların yanı sıra; 

İki Olağan Genel Kurul dönemi arasında ödenen brüt telif ücreti en az 3000-TL ise Asıl Üyeliğe kabul edilirler. 

Asıl Üye kriterlerini taşımayan eser sahipleri, asıl üyelik kriterlerini sağlayana kadar yararlanan üye olarak kaydedilirler. Asıl üyelik kriterlerini Genel Kurul’dan önce sağlayan yararlanan üyelerin yapılacak İlk Olağan Genel Kurul toplantısı çalışmalarında  Asıl Üyeliğe kabulü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Asıl Üyeliğe hak kazanmış üyelerin kazanılmış hakları saklıdır.  

Yararlanan Üye

Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Eseri meydana getirmeyen ancak, miras ya da iktisap yoluyla eserin mali haklarını kullanma yetkisine sahip olan gerçek kişiler,

b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri. 

Yararlanan üyeler BİRLİK organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.